AI WEIWEI

Ruyi, 2012
OVERVIEW  SLIDESHOW


100 | 140    <<  >>

Porcelain

Ruyi, 2012

porcelain
38.5 x 14 x 10 cm