WANG XINGWEI

Harmonious Smiles No.2, 2014
OVERVIEW  SLIDESHOW


35 | 110    <<  >>

2014

Harmonious Smiles No.2, 2014

oil on canvas
120 x 120 cm