WANG XINGWEI

The Night in Shanghai, 2004
OVERVIEW  SLIDESHOW


106 | 110    <<  >>

2004

The Night in Shanghai, 2004

oil on canvas
169 x 175.5 cm