WANG XINGWEI

untitled (chinese brush No. 1), 2008-2013
OVERVIEW  SLIDESHOW


36 | 110    <<  >>

2013

untitled (chinese brush No. 1), 2008-2013

oil on canvas
155 x 160 cm