WANG XINGWEI

untitled (heart-shaped dance), 2006
OVERVIEW  SLIDESHOW


86 | 110    <<  >>

2006

untitled (heart-shaped dance), 2006

oil on canvas
200 x 200 cm