WANG XINGWEI

untitled (man hugging a tree), 2006
OVERVIEW  SLIDESHOW


88 | 110    <<  >>

2006

untitled (man hugging a tree), 2006

oil on canvas
163 x 136 cm